<<<  www.saibabaofindia.dk

 

 

Hvad Sai Baba står for


I

I bogen "The heart of Sai" bringer R. Lowenberg et uddrag af en artikelserie i den indiske avis "Blitz" fra september 1976, skrevet af chefredaktøren dr. R.K. Karanjia, som i en forudgående artikelserie havde været kritisk over for Sai Baba. Efter et meget langt interview med Sai Baba skiftede han imidlertid opfattelse og gengav begejstret hele indholdet af dette lange interview. Dr. Karanjia stillede en række vigtige spørgsmål, og disse spørgsmål og Sai Babas besvarelser er gengivet i det følgende. Disse meget omfattende besvarelser giver os et fyldigt indblik i Sai Babas lære, mission og budskab.

De tre inkarnationer
Hvorfor Gud antager menneskelig form
Budskabet i den tredelte inkarnation
Mennesket må udvikle menneskelighed
Evangeliet om kærlighed og selvopofrelse
Shirdi Baba inkarneret
Gud er mennesket minus ønsket
Vejen til realisering af Selvet
Symbolet på kærlighed og Guddommelighed
Talisman til beskyttelse
Vibhuti'ens betydning
Helbredelsesmirakler
Hverken siddhikræfter eller magiske tricks
Den iboende Gud
At hæve mennesket til Gud
Et samarbejdende broderskab
Fred i sindet hinsides rigdom
 

Materiel rigdom er åndelig fattigdom
Ingen nåde uden opofrelse
Abesindets trældom
Babas åndelige socialisme
Sai-vejen til Dharma
Mindre bagage, bedre rejse
Hvorfor ingen græskar eller agurker
Miraklet med Om-ringen
Ingen kontakt med den falske dreng
Sankthansorm i sollys
Forkert ånd og fremgangsmåde
Gud eksisterer i os alle
Ingen begunstigelse af rigdom og magt
Babas største mirakel
Selvrealisering er Gudrealisering
Som en elektrisk strøm
Atomkrigens terror
Den Dharmiske vej til fred


 

De tre inkarnationer                                                                                   
Sp: Til at begynde med, Swamiji1, ville vi gerne vide noget om din tredelte inkarnation - den foregående, den nuværende og den kommende - dvs. fra Shirdi Sai Baba2 til Sathya Sai Baba3 og så Prema Sai Baba4, der skal komme ifølge din profeti.

1 Swami lærer, -ji: udtrykker ærbødighed og bruges i tiltale som tilføjelse til personens titel eller navn o.a.
2 Shirdi Sai Baba: Sai Babas foregående inkarnation, hvor han i 1858 fødtes i landsbyen Shirdi i delstaten Maharastra.
Sai (Sa = alt, Ayi = moder) = alle tings moder
Aayi = mester
Baba = fader
Sai Baba = den altid barmhjertige moder og den alvise fader og målet for alle yogiske bestræbelser. o.a.
3 Sathya: uforanderlig, guddommelighed sandhed. Når følelsen er formet i hjertet, og når den kommer frem i talens form, kaldes den Sathya eller sandhed.
4 Prema: ren, uforanderlig, guddommelig kærlighed, der omfatter alt levende.

Baba: Først og fremmest må I forstå den fuldkomne enhed mellem de tre inkarnationer i denne tidsalder og tidligere tiders inkarnationer som Krishna og Rama. Dette er en vanskelig opgave. Når folk ikke kan forstå nutiden, hvordan skal de så kunne forstå fortiden? Enhver inkarnation er opfyldt og fuldendt i forbindelse med den tid og de omgivelser, hvori den finder sted, og den opgave, der skal udføres. Der er ingen skelnen mellem de forskellige manifestationer af Gud som Rama eller Krishna eller Sai. Rama kom for at nære Sandhedens og Retfærdighedens rødder. Krishna fulgte for at pleje Fredens og Kærlighedens plante. Nu er disse hellige principper i fare for massiv tilintetgørelse på grund af menneskelig svaghed under stormløbet fra onde kræfter. De er i færd med at overvinde det gode, det åndelige og det guddommelige i mennesket. Det er derfor, den nuværende Avatar5 er kommet, udstyret med den fulde kosmiske magt for at frelse Dharma6 fra anti-Dharma.

5 Avatar: inkarnation af Gud i en menneskelig form med det formål at genetablere dharma og hæve den menneskelige bevidsthed.
6 Dharma: vejen til et højere liv, ledet af de idealer, man sætter højt, af hele ens kunnen, af ens sociale status og af individets egen bevidsthed om sig selv og sin status, Dharma-vejen er rigtig handling, som sikrer indre renselse og harmoni. I alle verdslige aktiviteter bør I være omhyggelige med ikke at krænke sømmeligheden eller reglerne for god smag. Du bør ikke svigte din indre stemmes bud. Du bør altid være rede til at følge samvittighedens rette bud. Du bør være forsigtig og se, om du står i vejen for en andens udvikling. Du bør uafladeligt være årvågen for at opdage sandheden bag hele denne flimrende mangfoldighed. Dette er menneskets hele pligt, din Dharma. Hvis noget er indeholdt i Sathya, ligegyldigt hvad, og det udføres i handling, så kaldes det Dharma.

Hvorfor Gud antager menneskelig form                                                      
Sp: Ved den nuværende Avatar, forstår du da Sai Baba?

Baba: Ja. Jeg inkarnerer fra tidsalder til tidsalder, ned gennem tiderne for at frelse Dharma fra Anti-Dharma. Når som helst strid, uoverensstemmelser og disharmoni overmander verden, inkarnerer Gud i menneskelig form for at vise menneskeheden vejen til kærlighed, harmoni og fred.

Sp: Det er til at forstå, men skeptikere undrer sig over, hvorfor Gud skulle antage en menneskelig form?

Baba: Fordi det er den eneste måde, hvorpå det Guddommelige inden i det enkelte menneske kan legemliggøres. Avataren antager den menneskelige form og optræder på en menneskelig måde, sådan at menneskeheden kan føle slægtskabet med det Guddommelige. Samtidig hæver han sig til guddommelige højder, sådan at menneskeheden kan føle slægtskabet med det Guddommelige. Samtidig hæver han sig til guddommelige højder, sådan at menneskeheden også kan stræbe efter at nå Gud. At vække erkendelsen af den iboende Gud som den drivende kraft i livet er den opgave, der får Avataren til at komme i menneskelig form.

Tidligere Avatarer som Rama og Krishna var nødt til at tilintetgøre nogle få individer, der kunne klassificeres som fjender af den gudfrygtige levevis, og på den måde genoprette den dharmiske vej. I dag har det onde imidlertid smittet så mange, at selve menneskeheden trues af tilintetgørelse. Derfor er jeg som nuværende Avatar kommet, udrustet med den formløse Guds hele fylde af magt, for at forbedre menneskeheden, hæve den menneskelige bevidsthed og få menneskene til at vende tilbage til den rette vej, Sandhedens, Retfærdighedens, Fredens, Kærlighedens og Guddommelighedens vej.

Budskabet i den tredelte inkarnation                                                             
Sp: Hvorfor var det nødvendigt at dele denne opgave op i tre adskilte inkarnationer Shirdi, Sathya og Prema Baba?

Baba: De er ikke adskilte. Jeg har allerede nævnt den fuldstændige enhed mellem de tre i det endelige mål for missionen. Lad mig give jer et billede. Tag et kilo Gur7. Det hele smager sødt. Bræk det dernæst i små stykker. Hvert af dem smager sødt. Bryd det til slut i små krummer. I vil finde den samme sødme i dem. Forskellen ligger altså i kvantiteten og ikke i kvaliteten. Sådan er det også med Avatarer. Deres opgave og den magt, der er nødvendig for dem, er forskellig alt efter tiden, situationen og lovforholdene, men de tilhører den samme Dharma Swarupa eller Guddommelige Substans. Lad os tage eksemplet med frugten. Den begynder med frøet, som vokser til træet, og fra det kommer frugten. Arbejdet kan sammenlignes med frøet, gudsdyrkelse med træet og visdom med frugten.

7 Gur: råsukker, tappet fra palmetræer.

Den foregående Avatar, Shirdi Baba, lagde fundamentet til den verdslige fuldstændiggørelse og gav menneskeheden budskabet om, at det at arbejde er at tjene. Den nuværende Avatars mission er at få alle til at erkende, at siden den samme Gud bor i os alle, bør menneskene respektere, elske og hjælpe hinanden, uden hensyn til kaste, hudfarve eller tro. På denne måde kan ethvert arbejde blive en gudsdyrkelse. Endelig vil Prema Sai, den Tredje Avatar, udbrede det evangelium, at ikke blot bor Gud i alle mennesker, men hvert enkelt menneske er selv Gud. Det vil være den endelige visdom, som vil sætte hver mand og kvinde i stand til at stige op til at være Gud. På denne måde bringer de tre Avatarer det trefoldige budskab om arbejde, gudsdyrkelse og visdom.

Mennesket må udvikle menneskelighed                                                       
Sp: Hvad er så i korthed den hellige mission og det guddommelige formål med denne trefoldige inkarnation?

Baba: At forene hele menneskeslægten i én kaste eller familie med grundfæstelsen af Guddommeligheden - som er en atmisk8 realitet - i enhver mand eller kvinde, hvilket er det fundament, hvorpå hele den kosmiske plan hviler. Når først dette er erkendt, vil den fælles guddommelige arv, som binder menneske til menneske og menneske til Gud, blive åbenbar, og kærligheden vil sejre som ledelyset i universet.

8 Atma: det virkelige, udødelige, guddommelige Selv. Den guddommelige gnist i mennesket, dets inderste virkelighed. Det er substansen i hele genstandsverdenen, virkeligheden bag det ydre skin, universelt og latent til stede i alværen.

For det første må mennesket udvikle menneskelighed med hele dennes slumrende skat af muligheder bragt til fuld udfoldelse. I denne betydning er begrebet menneskelighed ikke til stede i verden i dag. Der er ingen enhed mellem tanke, ord og handling. Mennesket i dag tænker én ting, siger noget andet og handler helt modsat. Det, vi altså har, er det individuelle menneske, konfus, forvirret og bombarderet af modstridende tanker. Hvad vi ikke ser, er menneskeligheden i ham, ledet af gode tanker, gode ord og gode handlinger. Vi må få ham til at erkende Gud inde i sig selv for at udvikle en enhed, der bringer sammenhæng mellem tanke, ord og handling.

Evangeliet om kærlighed og selvopofrelse                                                  
Når først denne elementære lektie læres i familierne, i skolerne, på læreanstalterne og i samfundet, vil byerne, staterne, alle verdens nationer og menneskeslægten blive bevidste om den kendsgerning, at hele menneskeheden tilhører én familie. Som Kristus prædikede: alle er ét, vær over for andre, som du ønsker de skal være mod dig. Det vitale punkt er enheden; én kaste, én klasse, én tro for menneskeheden; og dette kan kun opnås gennem overgivelse af ens selv eller ego til ren, uselvisk, universel kærlighed og selvopofrelse. Kærligheden er fundamentet, fællesnævneren, og selvopofrelse den guddommelige gnist, den sammenbindende, forenende, fuldkommengørende faktor mellem menneske og menneske, og mellem menneske og Gud.

Lad mig illustrere det. (Baba breder sit lommetørklæde ud på jorden mellem os). Her er et stykke stof. Som du ser, er det helt igennem lavet af tråde. Træk trådene ud ét for ét, og stoffet bliver svagt. Sæt dem sammen, og det er fast og stærkt. Det er det samme med menneskeheden. Kærligheden binder den som millioner, milliarder tråde i et klæde, og selvopofrelse genforener den med Gud. Derfor legemliggør jeg kærligheden og bruger den som mit instrument til at genføde mennesket og skabe broderskabet i menneskeheden gennem dennes selvopofrelse. Jeg siger altid: Start dagen med kærlighed. Fyld dagen med kærlighed. Slut dagen med kærlighed. Dette er den hurtigste vej, den sikreste vej til Gud.

Livet er kærlighed, nyd den;

Livet er en udfordring, mød den;

Livet er en sang, syng den;

Livet er en drøm, erkend det;

Livet er en leg, leg den.

Shirdi Baba inkarneret                                                                                      
Sp: Hævdede Shirdi Baba rent faktisk, at han ville blive genfødt otte år efter sin død?

Baba: Ja, det gjorde han. Det er blevet nedskrevet af såvel Kaka Dikshit som en række andre tilhængere, som levede sammen med Shirdi Baba.

Sp: Hvad gør dig så sikker på, at du er Shirdi Baba inkarneret?

Baba: Det at jeg kender min egen autentiske oplevelse, selvfølgelig. Eftersom ingen vidste, at Shirdi Baba er i live i dag, findes der intet vidnesbyrd bortset fra min egen viden og erfaring.

Selve den omstændighed, at jeg bekendtgjorde, at jeg er Shirdi Baba for fyrre år siden, da jeg kun var ti år gammel, og da ingen i denne del af Sydindien havde kendt eller så meget som hørt om Shirdi Baba, beviser denne kendsgerning.

(Note: Skønt Baba ikke nævner det i sit svar, er der en episode, som Professor Kasturi omtaler i sin bog "Sathyam Sivam Sundaram", hvor Baba blev bedt om at bevise, at han var Shirdi Baba. Han sendte bud efter en kurv fuld af blomster, kastede dem ud på jorden, og de lagde sig således, at de dannede ordene "Sai Baba". På det tidspunkt havde han bekendtgjort, at han var Sai Baba.)

Sp: Den foreliggende situation, hvor menneskeheden er ved at blive drevet ud i tilintetgørelse af onde kræfter, som du så korrekt har analyseret den, synes at antyde det uundgåelige i endnu en krig af Mahabharata-typen9. Betyder det, at den frelse, som du arbejder for, kun kan blive fuldbyrdet efter en ødelæggende krig?

9 Mahabharata ("Den store beretning"): et flere tusind år gammelt, helligt indisk episk værk af vismanden Vyasa, en lærebog om Dharma, hvis sidste del, Bhagavad Ghita, i samtaler mellem Avataren Krishna og helten Arjuna omhandler dennes samvittighedskampe over at skulle deltage i den ødelæggende krig mellem det onde og det gode, hvor en lang række af hans slægtninge står på det ondes side.

Baba: Det onde må og skal udryddes, så en sådan katastrofe ikke bryder ud. Der vil selvfølgelig forekomme mindre krige og skærmydsler; dette kan ikke forhindres, som forholdene er nu. I Mahabharata-krigen forekom en helt anden problemstilling. Lord Krishna dekreterede krigen, og som Arjunas Guddommelige Vognstyrer førte han ham faktisk selv ud på slagmarken for at befri verden for onde mennesker og ugudelige magter.

I dag er det onde, som jeg fortalte jer, så udbredt, at selve menneskeheden ville blive udryddet i en atomkrigs ragnarok i tilfælde af en ny verdenskrig. Det er for at afværge en sådan katastrofe, at denne Avatar er kommet for at hæve den menneskelige bevidsthed op over vrede-, hads-, volds- og krigssyndromet og frelse verden fra katastrofen. Dette kan kun opnås gennem genoprettelsen af menneskehedens broderskab ved hjælp af Vedaerne10, Shastraerne11 og alle religionerne med deres budskab om Dharma til at befri menneskeslægten for lænkerne fra deres karma12.

10 Veda (=viden): verdens ældste skrifter, som indeholder den viden, som rishi'erne (seerne) skaffede sig gennem indre erkendelse (se noten "siddhi 15"). I kodificeret form indeholder hele den moderne kernefysik. (Smlgn. Fysikkens Tao af den norsk-amerikanske kernefysiker Fritjof Capra, hvor han sammenligner forskellige østlige religioners og tankeretningers kosmologier med den moderne kernefysiks nyeste opdagelser).
11 Shastra el. Sastra: moralkodeks, skrifter som belyser, det som påbyder eller forordner eller belærer med myndighed, forskrifterne for det praktiske liv.
12 Karma: handling, forstået både på det fysiske, det mentale og det åndelige plan. Karmaloven siger: "Hvad et menneske sår, skal det også høste", "Øje for øje, tand for tand". "Den, der dræber med sværdet, skal også selv omkomme ved sværdet". Alle et menneskes tanker, ord og handlinger repræsenterer energi, udtrykt i bestemte svingninger. Disse svingninger styrer via naturkræfterne og menneskers og dyrs handlinger enhver god eller ond tanke, ord eller handling tilbage til sit udgangspunkt. Karmaloven og reinkarnationsbegrebet omtaltes i den kristne bibel indtil det 6. årh., hvor det på et kirkekoncil i Konstantinopel besluttedes at slette disse begreber fra den kristne bibel. Ovenstående citater er steder i bibelen, der er undgået censorernes opmærksomhed.

Jeg siger altid: lad de forskellige trosretninger eksistere, lad dem blomstre, lad Guds ære blive besunget på alle sprog i en mangfoldighed af toner. Det bør være idealet. Respektér forskellene mellem trosretningerne og anerkend dem som fuldgyldige, så langt som de ikke udslukker enhedens flamme.

Gud er mennesket minus ønsket                                                                  
Sp: Ud fra hvad Baba har sagt, er der ikke megen forskel eller adskilthed mellem Gud og mennesket. Er det rigtigt?

Baba: Helt rigtigt. Gud er mennesket og mennesket er Gud. Vi har alle noget af Gud, den Guddommelige Gnist, inden i os. Alle mennesker er guddommelige ligesom jeg, men med ånden legemliggjort i menneskeligt kød og blod. Den eneste forskel er, at de er uvidende om denne Guddommelighed. De er kommet ind i dette karmiske fængsel gennem mange livs vildfarelser. Jeg har antaget denne dødelige form af min egen fri vilje. De er bundet til kroppen, medens jeg er fri af denne trældom. Hovedforskellen er, at de puffes hid og did af ønsket, men jeg har intet ønske ud over det ophøjede at gøre dem fri af deres ønsker.

Tag ris som et billede. Hvert korn ris er indhyllet i en skal. Du er nødt til at fjerne skallen for at få riskornet. Nu kommer både skal og ris fra det samme frø. Risen svarer til Gud i mennesket, medens skallen kan sammenlignes med ønsket, som reducerer Gud til mennesket. Derfor er min formel:

Liv + Begær/Tilknytning = Mennesket
Liv - Begær/Tilknytning = Gud

Vejen til realisering af Selvet                                                                          
Sp: På hvilken måde kan liv uden ønske gøre mennesker til Gud?

Baba: Liv uden ønske betyder realiseringen af det rene, virkelige selv, som er Atma. Bundet til ønsket degenererer Selvet til selviskhed. Atma bliver til ego. Vejen til realisering af Selvet er at rense Selvet for dette selviskhedens ego. Så når I et bevidsthedstrin hinsides sindet eller intellektet, hvor det sande Selv, som er Gud, åbenbares. Sindet er som et klæde, hvis tråde er ønsker, og som kvæler bevidstheden. Hvis vi giver afkald på ønskerne, falder trådene fra hinanden, og klædet forsvinder, så vor sande natur åbenbares. Dette er, hvad Vedanta13 mener, når den påbyder, at man må skille sig af med egoet for at realisere sig selv.

13 Vedanta, Veda-anta: enden af eller summen af vedaerne. Et af de seks klassiske, indiske, filosofiske systemer, der hovedsageligt beskæftiger sig med Upanishaderne, den sidste del af vedaerne.

Sp: Du mener, at menneskesindet som sådant skaber blokeringen mellem menneske og Gud?

Baba: Ja. Man må skelne mellem sindet, som er egoet, og det virkelige Selv, som er bevidsthed. Det sidste hjælper os til at overskride grænserne for ego-sindet og blive bevidste om os selv som vidne til Sandheden. I almindelighed retter en sindets videnskabsmand sit blik udad til det, der kan opfattes af sanserne, som er til i verden, for at spørge: Hvad er det? Man må derfor hæve sig hinsides sindet til bevidstheden for at opnå selvrealisering. For at nå det uendelige, universelle Atma, må det legemliggjorte selv bryde ud af det svage, begrænsede lille individualitetens fængsel. Ønsker hører til sanserne, hjernen, sindet; så snart du bliver fri af dette, erkender du Selvet, Atma, bevidsthed, oplysning og bliver ét med den kosmiske kraft. Selv-realisering er Gud-realisering. Således når mennesket Gud.

Symbolet på kærlighed og Guddommelighed                                            
Sp: Hvilken betydning har vibhutien14 og smykkerne, som du materialiserer og giver til folk? Er der for et Gud-menneske noget behov for at fremvise sådanne mirakler, som en hvilken som helst tryllekunstner kan fremtrylle?

14 Vibhuti: en askeagtig, grå substans, som Sai Baba materialiserer, og som har helbredende virkning over for sygdomme, både fysiske, mentale, følelsesmæssige og åndelige. Hellige mænd har gennem tiderne fremstillet den hellige aske af kogødning.

Baba: For mit vedkommende er det et vidnesbyrd om min Guddommelighed. Det er ikke på nogen måde en fremvisning af Guddommelighed. Alle tryllekunster udføres, som I ved, for at tjene penge. De er tricks, som hører til tryllekunstnerfaget. De udgør en slags legaliseret snyderi, en genstand overføres fra et sted til et andet ved hjælp af behændige bevægelser, som ikke bemærkes. De implicerer ikke nogen siddhi15 eller mirakuløs magt.

15 Siddhi: evne til at aktivere visse naturkræfter, som kan opnås gennem streng selvdisciplin og mangeårig udførelse af passende yogiske øvelser. Patanjali opregner 65 sådanne siddhier i sit skrift "Yoga Sutras", heriblandt evnen til at forfine sine sanser, så man direkte kan iagttage de skjulte sammenhænge i naturen, evnen til at hæve kroppen fra jorden (levitere), til at gøre sin krop usynlig, til at gå igennem faste genstande o.l.

Hvad jeg gør, er noget helt andet, det er en skabelsesakt. Det er ikke magi og heller ikke siddhi-kraft. For det første søger jeg ikke betaling. For det andet snyder jeg ikke folk ved at overføre genstande, men jeg skaber dem. Igen gør jeg det ikke på grund af noget behov for eller ønske om at udstille min magt. For mig er dette det venlige visitkort til at overbevise folk om min kærlighed til dem og opnå deres hengivenhed til gengæld. Eftersom kærlighed er formløs, benytter jeg materialisering som vidnesbyrd om min kærlighed. Det er blot et symbol.

Sp: Stadig forstår jeg ikke, hvorfor du skulle materialisere ringe, armlænker, ure og den slags smykker?

Talisman til beskyttelse                                                                                    
Baba: De fleste mennesker vil gerne have talismaner, der symboliserer min beskyttelse. Derfor får de dem. Når de er i vanskeligheder, føler de ringens, armlænkens eller urets greb og husker mig og kalder mig til undsætning, så jeg kan hjælpe dem. Hvis jeg på den anden side giver dem noget, de ikke kan bære på sig, vil de sandsynligvis gemme det og glemme alt om det.

Hovedsagen er, at disse smykker eller talismaner, hvad du end vil kalde dem, giver folk en følelse af sikkerhed og beskyttelse, som de har brug for, når de er i vanskeligheder eller er ude i en krise, og skaber en symbolsk forbindelse hen over de store afstande mellem dem og mig. Når en tilhænger har brug for mig, udsender disse genstande budskabet ligesom en radiosender, og jeg kommer øjeblikkeligt til deres undsætning.

Sp: Undskyld, jeg fremturer, Swamiji, men er det at give et Omega eller HMT ur på en måde ikke at snyde firmaet eller bryde dets patent?

Baba: Nej, absolut ikke. Det ville være at snyde firmaet eller bryde dets patent, hvis det drejede sig om at overføre uret fra et sted til et andet. Men jeg overfører ikke genstande. Jeg skaber fuldstændigt. Hvad som helst jeg vil, materialiseres øjeblikkeligt. Jeg kender ikke til noget firma, der har beklaget sig over brud på dets patent.

Vibhutiens betydning                                                                                        
Sp: Hvad med den vibhuti, du materialiserer? Vi ville gerne vide, hvilken plads den har i sammenhængen, idet dine kritikere forsøger at bringe dig i miskredit ved at sende tryllekunstnere rundt, der fremtryller nøjagtige efterligninger af Vibhuti.

Baba: Hvad jeg materialiserer er manifestationer af det Guddommelige med en både magtfuld og symbolsk betydning. Det symboliserer den kosmiske, udødelige og uendelige natur af alle former af Gud, Atma eller ånden - det er det, der er tilbage, når alt jordisk, flygtigt og foranderligt er brændt bort. Jeg har talt til jer om det absolut nødvendige i et liv helt uden ønsker. Efter at Shiva16 havde brændt Guden for alle ønsker, Kama, til en askehob, smykkede han sig med asken for at stråle som sejrherre over ønsket. Da Kama var tilintetgjort, herskede Prema som kærlighedens gudinde. Dette er betydningen af asken.

16 Shiva el. Siva: Gud opfattes i den vediske tradition som den trefoldige Brahman, Vishnu og Shiva, hvor Brahma er Gud i rollen som skaber, Vishnu er Gud i rollen som opretholderen af sin skabelse og Shiva er det aspekt af Gud, der udsletter det onde og nedbryder fx kroppen, for at blomsten kan folde sig ud, nedbryder barnet, for at den voksne kan gro frem, og tilintetgør egoet, for at Selvet kan erkendes.

For det første er den symbolet på liv-død kredsløbet, i hvilket alle ting til sidst reducerer sig selv til aske. "Af støv er du kommet, og til støv skal du vende tilbage". Aske eller støv er alle tings sluttilstand. Den kan ikke undergå yderligere forandringer. I den åndelige sammenhæng udgør den en advarsel til modtageren om at opgive alle ønsker, brænde alle lidenskaber, tilknytninger og fristelser i tilbedelsens ild, som gør én ren i tanke, ord og handling.

Det er for at banke denne lektie ind, at jeg materialiserer aske til dem, der kommer til mig med kærlighed og selvopofrelse. Ligesom de andre materialisationer tjener den også som talisman, til at helbrede syge og give beskyttelse til dem, der har brug for den. Den er symbolet på Guddommeligheden, noget helt andet end tryllekunstnernes fup, som du omtalte før.

Helbredelsesmirakler                                                                                        
Sp: Det menes, at du har udført helbredelser, endda omfattende oprejsning af døde. Der er tilfælde, hvor det rapporteres, at du på fjerne steder har reddet mennesker fra druknedøden og andre ulykker. Kirurger har bevidnet fjernstyrede operationer, som du har udført. Hvorledes gør du disse ting?

Baba: Gennem min egen sankalpa - dvs. guddommelig vilje og magt. I min egenskab af Avatar er denne magt et indre, iboende, fuldstændigt og naturligt udtryk for min vilje og beslutning. Jeg behøver ikke noget mantra17 eller sadhana18, ingen tantra19 eller yantra20 for at udføre de såkaldte mirakler, som er naturlige i min tilstand. Min magt er simpelthen udtrykket for eller hævdelsen af virkeligheden i den Guddommelighed, som forener mig med alle ting, alle vegne, til alle tider og på alle steder. Miraklerne hører Guds grænseløse magt til.

17 Mantra: et eller flere ord, en hymne, navne for Gud, som gentages under meditation, og som leder sindet til fuld oplysning.
18 Sadhana: åndelig øvelse i selvopofrelse og selvovergivelse, indebærer at alle tanker, ord og handlinger tilegnes Gud.
19 Tantra: yoga-retning.
20 Yantra: redskab, apparat.

Nu kommer vi til hovedpunktet i dit spørgsmål, dette helbredelsesfænomen har et dobbelt aspekt. Jeg kan helbrede, frelse, endda genoprejse mennesker, forudsat de er i en åndeligt modtagelig tilstand. Det er ligesom med de positive og negative elektriske strømme. Min evne til at helbrede kan sammenlignes med den positive strøm. Jeres hengivenhed for mig er den negative strøm. Så snart de to føres sammen, tilvejebringer hengivenheden det, der kaldes helbredelses miraklet.

Det er menneskets sind, der i virkeligheden er ansvarligt for hans sygdom eller sundhed. Han er selv årsagen eller drivkraften til begge dele. Så når det drejer sig om kurere eller helbredelse, må den for tilfældet nødvendige tro skabes i hans sind. Alt hvad jeg gør er at udstyre ham med tillidsfuldheden, viljen og magten til at helbrede sig selv. Det er min uendelige kærlighed gengældt af styrken i min tilhængers tro på mig, der frembringer det ønskede resultat.

Hverken siddhis eller magiske tricks                                                           

Sp: Det er altså ikke siddhisk magt eller magiske tricks, som dine kritikere antyder?

Baba: Det er hverken magiske tricks eller siddhisk magt. Denne magt kan komme til enhver gennem den fornødne disciplin og passende yoga-øvelser, men min magt til at beskytte, helbrede og til at materialisere genstande hidrører fra Gud og kan kun benyttes af en Avatar. Den er på ingen måde udtænkt, opnået gennem disciplin eller udviklet, men flyder fra selve den kosmiske kraft.

Sp: Nogle siger, at du befaler over usynlige ånder, som kan overføre genstande fra et sted til et andet efter din ordre?

Baba: Jeg har ikke brug for at befale over usynlige ånder, efter som min egen guddommelige vilje materialiserer genstandene. Jeg er alle ting, alle vegne, alvidende, almægtig og allestedsnærværende; og derfor, hvad jeg end vil, sker øjeblikkeligt. Ligesom kvaliteterne sandhed, kærlighed og fred, er det noget der kalder de atmiske eller kosmiske kræfter bag Universet frem.

Sp: Dine tilhængere i Indien og også uden for påstår at have sikre tegn på Babas nærværelse inderst i deres hjerter. Nogle har skrevet om dig som deres iboende Gud. Hvad er forklaringen på dette fænomen?

Den iboende Gud                                                                                              
Baba: Dette er nåden avlet af min kærlighed for dem gengældt af deres hengivenhed. Som jeg gentagne gange siger, tilhører vi dybest set alle det samme Guddommelige Princip. Den guddommelighed, som er tilstede i hver enkelt i form af en lille gnist, eksisterer i mig som selve flammen, og det er min mission at udvikle hver eneste lille gnist af Gud i hver enkelt til den Guddommelige flammes fuldkommenhed.

Det første krav i denne udvikling er, at den der modtager nåden også fra sin side fremelsker den selvopofrelse, som er nødvendig for fuldkommengørelsen. De, der bærer Babas nærværelse i deres hjerter som en iboende Gud, hører til denne kategori af hengivne. De kommer til mig, ser mig og hører mig, oplever min kærlighed til dem og tager imod den med hengivelse. Således bliver de en del af mig og min Guddommelighed.

Til de tvivlende og forvirrede giver jeg denne illustration. De, der gerne vil sikre sig perler fra havet, må nødvendigvis dykke dybt for at få fat i dem. Det hjælper dem ikke at pjaske i de lave bølger nær kysten og sige, at havet slet ikke har nogen perler, og at alle historier om dem er falske. Ligeså hvis et menneske ønsker at opnå denne Avatars kærlighed og nåde, må det også dykke dybt og blive nedsænket i Sai Baba. Kun da vil det blive ét med mig i sit inderste hjerte.

Sp: Sai Babas kritikere spørger, hvorfor en Avatar udrustet med Sankalpa og Shakti - dvs. guddommelig magt, ikke hjælper mennesker i nød ved at sende regn i tørkeperioder eller skabe korn, hvor der er hungersnød. Kan Baba ikke hjælpe menneskeheden med at styre naturkræfterne og afværge katastrofer som jordskælv, tørke, oversvømmelse, hungersnød og epidemier?

Baba: Det er præcis, hvad jeg er i gang med at gøre ved at levendegøre den iboende Gud i mennesket til at overvinde sådanne katastrofer. Der er to måder, en Avatar kan hjælpe folk på; en øjeblikkelig løsning og en langsigtet.

Enhver øjeblikkelig løsning ville stride imod den fundamentale karakter i naturen selv såvel som mod Karmaloven om årsag og virkning. De fleste mennesker lever i deres ønskers og egos materielle verden, der er styret af denne lov. De høster frugten af deres handlinger. Dette udvirker deres udvikling eller degenerering. Hvis Avataren griber ind for at løse deres problemer øjeblikkeligt, ville det standse al handling og udvikling, ja, standse selve evolutionen. Denne løsning kan fuldstændig udelukkes, fordi den fuldstændigt ophæver naturens love.

Det andet og mere virkningsfulde alternativ frembyder en langsigtet løsning, hvor-igennem Avataren leder menneskene selv til et højere bevidsthedstrin for at sætte dem i stand til at forstå sandheden i de åndelige love, så at de må vende sig til retfærdighed og ufortrødent arbejde for bedre tilstande. Dette vil atter bringe dem i samklang med naturen og den Karmiske lov om årsagssammenhæng. De vil så transcendere (overskride) årsags-virknings kredsløbet, som de i dag er indviklet i som ofre, og derigennem befale over og styre naturens kræfter og blive i stand til at afværge de katastrofer, du omtaler.

At hæve mennesket til Gud                                                                              
Sp: Du mener, at du inden længe vil hæve menneskehedens bevidsthed til en Gud-lignende tilstand for at sætte dem i stand til at styre deres egen skæbne?

Baba: Ne. De vil blive parthavere i min Sankalpa Shakti. Jeg er nødt til at arbejde gennem dem, vække den iboende Gud i dem og udvikle dem til en højere virkelighed for at sætte dem i stand til at beherske naturlovene og naturkræfterne. Hvis jeg kurerer alting øjeblikkeligt og efterlader folk på deres nuværende bevidsthedsniveau, ville de snart rode rundt i det igen og fare hinanden i struben igen med det resultat, at den samme kaotiske situation ville udvikles i verden.

Lidelse og elendighed er de uundgåelige led i det kosmiske drama. Gud bestemmer ikke disse ulykker, men mennesket påfører sig dem som en gengældelse for sine onde handlinger. Denne forbedrende straf får menneskeheden til at forlade den urigtige vej og vende tilbage til den rette vej, så at han kan erfare den Gud-lignende tilstand Sat - Chit - Ananda, dvs. væren, bevidsthed og lyksalighed. Alt dette er en del af den store syntese, i hvilken det negative tjener til at forherlige det positive. Således forherliger døden udødelighed. Uvidenhed forherliger visdom. Elendighed forherliger lyksalighed. Natten forherliger morgengryet.

Hvis Avataren bringer de ulykker, du nævner, til øjeblikkeligt ophør, hvilket jeg kan gøre, hvis det er tvingende nødvendigt, vil hele skabelsesdramaet med dets Karmiske lov falde sammen. Husk, at disse ulykker ikke indtræffer på grund af, hvad Gud har gjort mennesket til, men i virkeligheden på grund af det, mennesket har gjort mennesket til. Derfor er mennesket nødt til at blive nedbrudt og genopbygget med sit ego tilintetgjort og erstattet af en transcendental bevidsthed, så at han kan hæve sig over det karmiske kredsløb til at herske over naturen og afværge dens ulykker. Dette er Avatarens arbejde, som jeg for tiden er i gang med.

Et samarbejdende broderskab                                                                  
Sp: Dr. V.K. Gokak, tidligere rektor ved Bangalore Universitet, har beskrevet din socio-økonomi som "revolutionernes revolution", der forvandler individet såvel som samfundet som helhed. Ville du forklare metoderne såvel som mekanismerne i denne revolution?

Baba: Jeg har ingen metoder eller mekanismer i den vedtagne organisatoriske betydning. Min metode er ganske enkel, baseret på forvandling gennem kærlighed, og mekanismerne er menneskeligt samarbejde og broderskab, som igen kommer af kærlighed. Hvad vi behøver i dag er én eneste menneskelighedens kaste, én fælles kærlighedens religion og ét universelt hjertets sprog. Dette er den simple metode eller mekanisme, gennem hvilken både individet og samfundet kan blive forvandlet. Grundlaget for forandringen er således individuel forvandling gennem kærlighed. Kærlighed er mit instrument og min handelsvare: hvad jeg end gør på det sociale eller økonomiske område, søger jeg at gøre ved hjælp af og gennem kærlighed. Både den velhavende og den fattige, som har brug for mig, kan kun komme til mig på basis af absolut ligestilling, og jeg bruger dem til at få de eksisterende socio-økonomiske modsætninger til at gå op i en højere enhed, i et samarbejdende broderskab.

Sp: Er det lykkedes dig at fremkalde denne enhed, Swamiji, især med de velhavende og magthavende klasser?

Baba: Jeg har ikke nået dem alle som klasse, men i den udstrækning jeg er i stand til at kontakte dem individuelt, er resultaterne opmuntrende. De velhavende og magthavende frembyder selvfølgelig et vanskeligt problem i denne forvandlingsproces. Det skal gribes an på en særlig måde. De mere fattige er på den anden side meget samarbejdsvillige. De forstår, værdsætter og støtter mine planer og ideer.

Sp: Hvad er din løsning på denne stadig stigende konflikt mellem rigdom og magt på den ene side og fattigdom og svaghed på den anden?

Baba: Forvandlingen af begge til ét samarbejdende broderskab på lige vilkår uden konkurrence eller konflikter. Dette kan kun opstå gennem sandhed og kærlighed. Hovedpunktet er at smelte de to klasser sammen til én enkelt klasse. Problemet bliver imidlertid at bringe dem sammen om et fælles grundlag eller program. Velhavende mennesker lever isoleret i en bestemt stand under bestemte vilkår. De fattige er også på tilsvarende måde isoleret i en anden stand under andre vilkår. Hvordan fører vi dem sammen? Jeg gør det på mange måder ved at bryde skrankerne omkring rigdom og fattigdom og skabe en følelse af lighed og enhed mellem de fattige og de rige. I denne ashram21 ser I, at de bor og arbejder sammen, ja, endda udfører tarveligt arbejde sammen på helt lige vilkår. Her er der overhovedet ingen skelnen, heller ikke nogen specielle faciliteter for de rige. De bor, spiser, arbejder, tilbeder og sover ligesom de fattige. Alle lever som i et fællesskab af arbejdere for at dele ashramens spartanske vilkår.

21 Ashram: a-sram, et sted, hvor mennesket ikke har nogen srama, dvs. besvær, bryderier, anstrengelser. En mesters bolig, hvor han og hans disciple opholder sig.

Fred i sindet hinsides rigdom                                                                  
Til trods for vor strenge disciplin, ønsker industrifolk og forretningsfolk at komme her. Hvorfor? Fordi de opnår en fred i sindet hinsides materielt velbefindende, hvilket ingen rigdom eller magt på jorden kan købe eller fremskaffe.

På denne måde lukker vi op for dem til en vidunderlig verden af åndelige rigdomme, og for at opnå dem bliver de nødt til at ofre materielle fornødenheder og bekvemmeligheder. Min mission er at vise dem vejen til den fred i sindet, som alle, rig såvel som fattig, længes efter. I denne åndelige udviklingsproces lærer den søgende, at denne tilstand af lyksalighed ikke kan købes eller foræres til nogen anden end til en selv. Den kan kun komme fra Guddommelighedens Universelle kilde, den iboende Gud, som omslutter både rige og fattige. Denne opfattelse skaber et fællesskab, et broderskab mellem de rige og de fattige, hvor man giver og tager. De, der har for meget, er nødt til at opgive deres unødvendige livsgoder, medens de, der har for lidt, får deres behov opfyldt.

Når alt kommer til alt tilhører hele menneskeheden én og samme klasse, kaste eller religion. Det guddommelige princip i hver og en af dem udgår fra én og samme Gud. Denne fundamentale enhed må åbenbares for dem gennem direkte kontakt med åndelige realiteter og den overbevisende og oplivende kraft i kærligheden, indtil de bliver en del af den universelle arbejdets, Gudsdyrkelsens og visdommens religion.

Materiel rigdom er åndelig fattigdom                                                            
Sp: Alt dette ville være et enkelt budskab hilst velkommen af de fattige, siden de ikke har noget at miste og har alt at vinde gennem din filosofi, men hvad med de rige, som ville miste alt, hvis de fulgte den?

Baba: Det er problemets kerne. De bliver simpelthen nødt til at slippe deres falske værdier, give afkald på dem og udslukke dem, hvis de ønsker min nåde. Så længe folk fortsætter med at være slaver af materialistiske definitioner på rigdom og fattigdom, kan der ikke findes nogen løsning. Jeg forsøger derfor at omstille deres sind og hjerter til åndelige værdier og sandheder.

Hvem er, når alt kommer til alt, det rigeste menneske? Den der har de mest omfattende livsbehov og derfor de største bryderier og bekymringer? Eller den der er tilfreds med de simpleste livsfornødenheder og derfor er mere eller mindre fri for ønsker og forholdsvis lykkelig? Bedømt ud fra kriteriet om lykke er de fattige åndeligt rige, medens de rige er åndeligt fattige. Det er ikke materiel men åndelig tilfredsstillelse, der i den sidste ende gør livet værd at leve.

Som jeg har sagt før, et liv uden ønsker bringer Guddommeligheden til mennesket; og de, der søger min nåde, må aflægge ønsker og begærlighed. Rigdomme frembyder en skæbnesvanger fristelse. De er kilden til og årsagen til menneskelig trældom. Begæret efter at hæve levestandarden kan aldrig blive tilfredsstillet. Det fører til mangedobling af behovene og deraf følgende bryderier og frustrationer.

Ingen nåde uden opofrelse                                                                      
Løsningen ligger i vores betoning af livskvalitet over for levestandard, af ophøjet tænken og beskeden levevis. Sindet er hesten og kroppen er vognen: For at opnå åndelig fred må man sætte den ophøjede tænknings hest foran det materielle velbefindendes vogn.

Sp: Dette er sund filosofi, men hvordan omsætter du den i handling?

Baba: De rige såvel som de fattige kommer til Sai Baba for at søge kærlighed, fred og frigørelse fra deres problemer eller vanskeligheder. Min recept til dem lyder: vær absolut uselviske og uden ønsker. For de fattige er dette naturlige tilstande eller vilkår. Derfor flyder min kærlighed til dem for at tage imod deres selvopofrelse. Således opnår de min nåde.

Abesindets trældom                                                                                      
De rige kan på den anden side ikke opnå denne nåde uden at give afkald på deres materialistiske livssyn og selviske tilknytninger. Derfor bliver det absolut nødvendigt for dem at ofre materiel begærlighed for at kunne modtage åndelig nåde. Jeg fortæller dem: egoet lever gennem at få og glemme (getting and forgetting). Kærligheden lever gennem at give og tilgive (giving and forgivning). På denne måde ændrer jeg deres åndelige indstilling. Jeg forvandler deres abe-sind til kærlige sind, der giver og tilgiver.

Sp: Abe-sind, Baba! Hvad mener du med det?

Baba: Det er den form for mentalitet, som bønderne udnytter til at fange og aflive aber. Når bonden vil fange en abe, bruger han en stor potte med en snæver åbning som fælde. Aben finder potten og stikker poten ned i den for at gribe så meget som muligt af indholdet. Så snart den gør det, er den ude af stand til at trække poten tilbage gennem åbningen. Den forestiller sig, at en eller anden inden i potten holder fast i dens pote, så den bakser med potten og prøver at rende af sted med den. Ingen holder på aben: den har fanget sig selv på grund af sin begærlighed. Hvis den bare slipper det, den har i poten, bliver den fri af det, der binder den. På samme måde, fortæller jeg de rige mennesker, er mennesket fristet af rigdom, nydelse og ønsker her i verden. Når det fortaber sig i sådanne tilknytninger og lider under konsekvenserne af sin begærlighed, tænker det, at noget holder det nede. Det gør sig ikke klart, at det selv er ansvarligt for denne trældom. I samme øjeblik det opgiver materielle rigdomme og ønsker, vil det være fri. Jeg får mennesket til at erkende sin trældom under abe-sindet og frigøre sig selv.

Babas åndelige socialisme                                                                          
Sp: Baba synes at foreskrive en slags åndelig socialisme baseret på en overførsel af rigdomme til et fond22 med det formål at afskaffe fattigdom?

22 engelsk: Trusteeship - et økonomisk juridisk begreb, som ikke findes i Danmark, men som nærmest er lig "selvejende institution".

Baba: Ja, et fond baseret på kærlighed, samarbejde og broderskab. Hvad andet kan man gøre? Ændringen må udvikle sig fra hjertet, den kan ikke påtvinges udefra. Alle materielle doktriner er slået fejl i deres forsøg på at indføre nogen virkelig omdannelse. Der er ingen lighed nogen steder. Kun åndelig forvandling til en livs-holdning helt uden ønsker kan gennemføre den tvingende nødvendige revolution i den menneskelige bevidsthed, fra hvilken alene de ønskede ændringer kan opstå.

Vi er nødt til at omstille samfundet fra falske til virkelige værdier. Vi må overbevise folk om, at forestillingen om en høj levestandard som ideal er forkert. I stedet bør man leve og tænke på et højt niveau på grundlag af ydmyghed, moral, medfølelse og ubundethed i modsætning til den eksisterende begærlighed efter en luksus, som kan måle sig med andres, og et iøjnefaldende forbrug. Folk må overbevises om, at den eneste måde at vække den latente Guddommelighed i dem er ved at beherske ønsker og besejre begærlighed efter nydelse og luksus, i stedet for at være slave af disse materialistiske værdier.

Sai-vejen til dharma                                                                                      
Sp: Så går jeg ud fra, at de forskellige uddannelses- og socialforsorgsorganisationer, ledet af Baba - lidt over tre tusinde i alt - er bestemt til at skabe de pionerer, der er nødvendige til at gennemføre de ønskede socio-økonomiske forandringer gennem kærlighed og overtalelse?

Baba: De er bestemt til at sætte den nye generation på Sai-vejen for sandhed, rigtig handling, fred, kærlighed og ikke-vold. Deres motto - Arbejde er Guds-tjeneste og Pligfyldenhed23 er Gud - søger at indføre den nye sociale samfundsorden forbundet med Sathya - dvs. sandhed og Dharma - nemlig rigtig handling

23 engelsk: Duty is God, gennem at udtrykke sin indre sandhed (Sathya, se note 3) i handling (at udføre sin Dharma, se note 6), udtrykker man Gud. I andre tekster om og af Sai Baba oversættes det ved: Dharma is God. o.a.

Sp: Indien er blevet beskrevet som et rigt land bestående af fattige mennesker. Vi har alle verdens rigdomme bundet i skødet af vor gode jord. Og alligevel forbliver folket økonomisk fattigt og tilbagestående. Har du nogen løsning til at bringe vor økonomi på fode?

Baba: Din analyse er korrekt. Løsningen på det problem, du har rejst, ligger i hårdt arbejde og forøget produktion på basis af samarbejde. For at gennemføre dette må man befri folket for individualismens, begærlighedens, og selviskhedens syge. Hvert enkelt individ må lære at tænke og arbejde i den bredere opfattelse af samfundet og dets behov. Når det først er sket, vil der blive mindre snak og mere arbejde.

Her er det igen den åndelige vej, der kan frelse landet og verden fra uretten i den materialistiske samfundsorden. Hvad vi trænger til er en sammensmeltning af de materielle og åndelige sider af livet. Det vil udstyre mennesket med den sociale samvittighed og samarbejdsånd, som er nødvendig for at skabe national rigdom og velstand gennem uselvisk arbejde for fællesskabet.

Sp: Det er en meget god plan, Swamiji, men vanskeligheden er, at al rigdom skabt gennem arbejde viser sig at finde vej til lommerne på det rige og stærke mindretal. Har du en åndelig medicin imod denne ulighed?

Baba: Der er ingen tvivl om, at fordelingen ikke foregår anstændigt. De eksisterende doktriner om lighed, socialisme osv. har ikke formået at indføre lighed i fordelingen af rigdomme og besiddelser. Vanskeligheden ligger i, at man kan fordele rigdom, jord og ejendomme ligeligt gennem lovgivning, men kan lovene frembringe ligelighed i folkets ønsker? Hertil kræves åndelighedens helbredende indflydelse.

Til at begynde med må man tøjle ønsket og dets skadelige følger. Vi må overbevise de rige om, at ønsket og dets opfyldelse, når det drejer sig om materialistiske fornødenheder, er et aspekt af abe-sindet, som kun kan skade dem og bringe dem ind under trældom. Det alene vil løse problemet om ulighed og den skæve fordeling.

De rige bliver nødt til at opgive deres ødsle behov, de fattige vil få, hvad de behøver og lidt til; og denne proces vil indføre en mere ligelig fordeling.

Sp: Vil du som en afrunding af dette punkt, Swamiji, sammenfatte hovedårsagerne til Indiens sociale og økonomiske tilbageståenhed?

Baba: Set fra et rent materielt synspunkt er det et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. På grund af de overvældende materielle værdier i vort samfund stiger efterspørgslen mere og mere, medens udbudet forbliver det samme eller falder. Løsningen er øjensynlig at øge udbudet eller sænke efterspørgslen. Dertil kommer selvfølgelig problemet med den voksende befolkning. Dette tresidede problem i den økonomiske uligevægt må nødvendigvis åndeliggøres, hvis en effektiv løsning skal findes.

Mindre bagage, bedre rejse                                                                          
Det er her, vores fastholdelse af et liv uden ønsker, i hvilket de menneskelige behov er reduceret til de mest enkle fornødenheder, kommer til undsætning som den eneste mulige udvej til en genoprette social og økonomisk balance. Behersk jeres ønsker, nedsæt jeres behov, lev i åndelig enkelhed, og de tilgængelige ressourcer vil være tilstrækkelige til hele menneskeheden. Ja, mere end det, spændingerne i et konkurrencebetonet socioøkonomisk system vil blive opløst, og freden i sindet bliver genoprettet.

Livet er som en rejse i et fartøj mellem fødsel og død. Kroppen er fartøjet, I kører i, til I når døden. Jo mindre bagage I medfører, jo bedre. Hvorfor belemre jer selv med verdslige rigdomme og materielle bekvemmeligheder, når I kan blive nødt til at ændre kurs, eller måske kommer ud for trafiksammenbrud eller ulykker, og i alle tilfælde, for enden af rejsen bliver I nødt til at efterlade alle jeres ejendele bortset fra jeres Atma. Ville det ikke være bedre at lytte til den udødelige ånd frem for at spilde tiden, som bare løber fra jer, med at samle rigdomme og sikre jer bekvemmeligheder? Dette er den åndelighedens logik, jeg søger at ændre folks holdning med.

Hvorfor ingen græskar eller agurker                                                        
Sp: Baba har allerede afklaret de fleste af de spørgsmål, der er rejst af Dr. Narasimhiah og andre kritikere. Et par stykker mangler endnu at blive besvaret. Narasimhiah spørger, hvorfor du ikke materialiserer et græskar eller agurk eller et ur med et særligt mærke på for at bevise, at det er noget, du har skabt, og ikke bare er en flytten rundt med noget, en anden har lavet?

Baba: Græskar og agurker kan materialiseres lige så let som ringe eller andre genstande. Men de er forgængelige ting, og hele værdien i materialiseringer ligger, som jeg allerede har forklaret, i deres bestandighed. Derfor er ringe eller ure mere egnede som talismaner eller midler til kontakt og kommunikationen mellem Avataren og hans hengivne.

Det, de prøver at fremhæve er, at store genstande som græskar ikke kan overføres, medens små ting som ringe kan. Men som jeg gentagne gange har sagt, overfører jeg ikke genstande ved behændighed. Jeg skaber dem som talismaner. Med hensyn til spørgsmålet om en ring eller et ur med et særligt mærke på for at bevise, at det er noget, jeg selv har skabt, kunne du tænke dig, at jeg materialiserede et eller andet til dig?

Miraklet med Om-ringen 

                                                                           
Sp: Ja, Swamiji, det vil jeg meget gerne.

Baba bevægede sin hånd i luften og frembragte en sølvring, der bar inskriptionerne "OM"24 i midten og "SAI RAM" på siderne, og holdt min højre hånd for blidt at sætte ringen på min langfinger. Den passede helt nøjagtigt, og det var lige præcis, hvad jeg ønskede mig af Baba.

24 Om (udtales: A-U-M): urlyden, hvoraf hele universet er opstået, Brahmas, den højeste universelle virkeligheds lyd, som svinger i alt det skabte. "A" repræsenterer den vågne tilstand, "U" drømme tilstanden, "M" den dybe søvn. Når A-U-M synges, skifter lyden langsomt fra A over U til M, men udåndingen er konstant under hele sangen. Sådan skifter bevidsthedens tilstande fra vågen til drøm og til dyb søvn, men det uforanderlige Selv (Atma) er altid til stede.

Sp: Mange tak, Baba, du har besvaret mit spørgsmål meget smukt. Nu kommer vi til Narasimhiahs ubesvarede spørgsmål med hensyn til den falske Sai Krishna fra Pandavapura, afsløret af hans komite som snyd og bedrag? Han påstår, at drengen var protegeret af dig.

Ingen kontakt med den falske dreng                                                          

Baba: Jeg kan forsikre jer om, at der absolut ikke er nogen forbindelse mellem ham og mig, Hans folk har adskillige gange forsøgt at arrangere et møde mellem os, men vi har afslået deres anmodninger. Naturligvis kommer der tusinder af mennesket her til darshan25, som du så i morges. Der er andre, der giver sig ud for at være mine disciple eller tjener penge på at bruge mit navn. Eftersom dette sker ikke blot her, men i andre stater og selv i udlandet, kan vi ikke gøre noget som helst ved det. De afslører sig selv før eller senere, ligesom denne dreng gjorde det. Jeg har absolut ingen forbindelse med eller noget forhold til sådanne mennesker.

25 Darshan eller Darsan: at se Herrens form og modtage hans velsignelse. Bruges også om det at se sin Guru eller en hellig eller stor personlighed.

Sp: Narasimhiah-komiteen vil gerne undersøge dine mirakler videnskabeligt under kontrollerede omstændigheder, som de udtrykker det. Ville du udtale dig om denne uoverensstemmelse?

Baba: Hvordan kan naturvidenskaben, som er bundet til en fysisk og materialistisk opfattelse, udforske transcendentale fænomener uden for dens horisont, rækkevidde eller fatteevne. Det er øjensynligt en fejlslutning. Det ene tilhører det materielle og det andet det åndelige plan. Videnskaben må begrænse sine undersøgelser til ting inden for de menneskelige sansers område, hvorimod åndelighed transcenderer (overskrider) sanserne. Hvis I ønsker at forstå den åndelige magts natur, kan I kun gøre det gennem åndelighedens vej og ikke gennem videnskaben. Hvad videnskaben har været i stand til at opklare er blot en brøkdel af de kosmiske fænomener, den har imidlertid en tilbøjelighed til at overdrive sin indsats.

Sp: Det er sandt, Swamiji, men videnskaben udvikler sig hele tiden, således at gårsdagens metafysik bliver dagens fysik.

Sankthansorm i sollys                                                                            

Baba: Helt rigtigt, men den er stadig blind for den uhyre og usynlige bevidsthedens verden. Selve den kendsgerning, at videnskaben forandrer sig hele tiden, beviser, at den umuligt kan udforske den endelige og absolutte sandhed. For år tilbage hævdede videnskabsmænd, at atomet ikke kunne spaltes, men senere lykkedes det dem at spalte det. De er stadig uvidende om realiteterne omkring prana-kraften26 bag atomet og de mindste af dets bestanddele.

26 Prana: livsånde, livskraften, livets inderste væsen.

Videnskaben er blot en sankthansorm i lyset og stråleglansen fra solen. Det er sandt, at den kan udforske, opdage og indsamle en mængde informationer om naturen og dens ting. Åndeligheden, på den anden side, hersker over det kosmiske område, hvor videnskaben ikke har nogen plads. Det er derfor, nogle af viden-skabens opdagelser er nyttige, medens andre kan være katastrofale. Som jeg har sagt før, er dr. Narasimhiah og hans gruppe ligesom de telugutalende mennesker, der går i biografen for at se en tamilsproget film. De vil kun se danserne, slagsmålene og volden, heltene og skurkene, stjernen med det smukke ansigt og alle den slags overfladiske ting, men de vil gå glip af de finere aspekter som musikken og poesien, handlingen, dialogen, morsomhederne og lignende.

Forkert ånd og fremgangsmåde                                                            

Imidlertid er alle, som jeg har sagt det igen og igen, som ønsker at forstå mig, velkommen her. Det er ånden bag undersøgelsen, som er betydningsfuld. Udenlandske parapsykologer er kommet her og har undersøgt mig i sådan en positiv og konstruktiv ånd. I har set deres rapporter. De skriver ikke læserbreve eller stiller krav gennem pressen.

Narasimhiahs fremgangsmåde var ufin; det var derfor, jeg afviste ham. Hvis det ikke havde været tilfældet, ville han have været velkommen. Jeg kalder ikke mennesker hertil, for at de skal bøje sig for en Gud. Jeg ønsker, at de skal komme, se, høre, studere, iagttage, erfare og erkende Baba. Kun da vil de forstå mig og værdsætte Avataren.

Sp: Dr. Narasimhiah hævder, at ifølge naturvidenskaben "kan intet skabes ud af intet". Du har øjensynligt modbevist denne naturvidenskabens lov med en transcendental formel til at kontrollere kosmisk energi og fremdrage overnormal (paranormal) kraft. Kan du forklare dette mysterium?

Baba: Formlen, at intet kan skabes ud af intet, passer til de begrænsede områder og dimensioner inden for naturvidenskaben. Den gælder overhovedet ikke for åndelighedens transcendentale område og dimensioner. I dette område kan hvad som helst skabes af den højeste vilje. Alt det, der eksisterer, kan bringes til at forsvinde, og hvad, der ikke eksisterer, kan bringes til syne. Vor historie og tradition, vore skrifter såvel som vor litteratur er fyldt med den slags begivenheder, man kalder mirakler. De materielle love og formler gælder simpelthen ikke for Gud. For mig er det ikke et spørgsmål om hverken et mysterium eller en mysticisme. Hvad jeg vil, det sker: Hvad jeg befaler, det materialiseres.

Sp: Rektoren27 synes at spotte dit udsagn om, at "Gud er i os alle". Han spørger: "Er dette ikke ren og skær virkelighedsflugt? Hvordan kan Gud være usikker på sig selv?.

27 Rektoren er her formodentlig Dr. Narasimhiah o.a.

Gud eksisterer i os alle                                                                            

Baba: Hans spørgsmål modsiger selve fundamentet i indisk filosofi såvel som i de fleste religioner. Alle vore skrifter hævder, at Gud er til stede i enhver. Ifølge Vivekananda: "Gud er til stede i alt". Det eneste, der er manifesteret og fælles for hele verden, og rent faktisk regerer og styrer hele universet, er Gud. Intet andet eksisterer i virkeligheden end Gud.

Mine udsagn er ikke virkelighedsflugt, men den grundlæggende og evige sandhed. Jeg siger ikke således, fordi jeg er usikker på min egen Guddommelighed. Det er min tillid til dens absolutte og totale autenticitet, der får mig til at stadfæste denne kendsgerning. Det er videnskabsmændene, der er så usikre på sig selv, at de hengiver sig til virkelighedsfjerne teorier.

For eksempel siger de, at månen er livløs. Samtidig hævder de, at alt stof består af atomer i stadig bevægelse. Jamen, er månen da ikke en sammenhobning af de samme atomer i bevægelse? Hvordan kan den så være livløs? Der findes intet stof, som ikke består af atomer, elektroner og protoner, der alle er i uafladelig bevægelse. Denne energi er også Gud.

På samme måde findes der heller intet menneskeligt væsen, i hvilket der ikke er nogen Guddommelighed. At sige, at der ikke er nogen Gud i mennesket, er det samme som at sige, at der ikke er nogen atomer i månen eller andre store ansamlinger af stof. Guds allestedsnærværelse er blevet beskrevet således i vore gamle tekster: "Ano Raniyam Mahatoo Maniyam" (Gud er en lille partikel i den allermindste partikel og en stor masse i den største af alle masser). Hvordan kan man i denne sammenhæng sige, at Gud ikke er i mennesket?

Ingen begunstigelse af rigdom og magt                                                                                                              Sp: Et andet relevant spørgsmål rejst af dine kritikere er, at du viser de rige og mægtige mennesker større begunstigelse end de fattige og svage, når det gælder guddommelige gaver, mirakuløse helbredelser og individuelle darshans. Er dette sandt? Og i bekræftende fald, hvorfor?

Baba: Det er usandt. Jeg aldrig hverken ser eller gør nogen forskel mellem rige og fattige. Jeg ser kun på dem ud fra deres hengivenhed, deres ønsker, det offer de er villige til at bringe og deres vanskeligheder. Du var her i morges og så hundrede af mennesker, nogle få rige, størsteparten fattige. Bemærkede du, at jeg gjorde nogen forskel? Alle dem, jeg tog med mig ind i dette rum, var fattige og svage, syge og besværede. Set med mine øjne bringer de, der for verden synes rige og mægtige mennesker, faktisk deres bekymrede, besværede hjerter og syge sind til mig. Jeg helbreder dem ved at bede dem opgive materiel rigdom og magt til fordel for åndelig fred og nåde.

Babas største mirakel                                                                                     

Sp: En af dine disciple, oberst Dilip Singh, skrev til "Blitz" fra Ludhiana for at meddele, at den polemik, der er sat i gang af Narasimhiah- komiteen skal blive hyldet som Sathya Sai Babas største mirakel, fordi den vil slå hans navn, ry og tro fast over hele verden. Er Baba enig i det?

Baba: På en måde er det sandt. Resultatet er godt. Det har prøvet og bevist mine tilhængeres troskab. Bortset fra det, ville Karanjia være til stede her hos mig i dag, hvis det ikke var for Dr. Narasimhiah og hans kampagne? Sådan virker det alt sammen for det gode.

Selvrealisering er Gudrealisering                                                           

Sp: Ud fra hvad Baba hidtil har sagt, forekommer din mission at være den at sætte menneskeheden i stand til at genopdage og legemliggøre deres tabte Guddommelighed. Har jeg ret?

Baba: Du har ret. Når mennesker sætter sig for at erkende sit sande Selv, så vil Gud blive åbenbaret for ham. Selv-realisering er Gud-realisering. Med helt enkle ord, er det erkendelse af, at I ikke bare er en krop og et sind med fysiske organer, men at der inden i jer er et Selv - Atma, som er Gud - adskilt fra disse forgængelige ting. Dette Selv er almægtigt, allestedsnærværende, alvidende. Forståelsen af denne sandhed sætter jer på den rette vej til Gud-realisering. Derfor siger jeg til dem, der kommer til mig: du som krop, sind og sjæl er maya28, slet og ret en flygtig illusion.

28 Maya: "det som ikke er". Maya er ikke noget i sig selv, noget substantielt. Dens tilstedeværelse sluttes ud fra de virkninger, den frembringer. Dens indflydelse kan bedst forstås gennem eksemplet med plantesaften, der frembyder sig som et træ. Hver fiber af træet er ikke andet end plantesaft, trukket op af jorden. Saften viser sig som et træ, men forbliver dog saft. På samme måde viser den absolutte, Brahman, sig - gennem mayas indflydelse på sindet - som den manifesterede verden, men forbliver dog Brahman.

Hvad du virkelig er, nu og for evigt, er Væren, Bevidsthed og Lyksalighed. Du er Guden i dette univers. Det er dig, der kontinuerligt skaber hele universet og trækker det sammen. Du har evnen til at bryde krop-sind trældommen og udvide dit Selv til at omfatte jorden, solene og planeterne, hele det vidtstrakte univers i dig selv. Men for at opnå denne uendelige, universelle individualitet, er du nødt til at aflægge den ynkelige lille ego-bundne individualitet og skabe nye dimensioner, som ikke kan findes på jorden og dog nødvendigvis må erfares på jorden.

Gud er inden i dig. Søg ham, føl ham, tag imod ham. Han er dér dybt inde i dig. Selvet. Det, der betyder noget, er ikke kroppen, heller ikke sindet, heller ikke hjernen. Det er ikke selve ønsket, heller ikke er det genstanden for ønsket, der betyder noget. Over dem alle er du. Selvet, Atma, Gud. Alle disse ting er simpelthen ydre manifestationer af den iboende Gud. Det er dig, der kommer til syne som den smilende blomst eller den blinkende stjerne. Du har alt inde i dig. Find det. Åbenbar det. Vid det. Virkeliggør det. Så vil du se, at verden intet har at tilbyde, som du kan ønske dig.

Som en elektrisk strøm                                                                         

Sp: Alligevel er vi nødt til at leve og fungere i kroppens og sindets materielle verden. Antyder Baba, at vi aflægger det materielle legeme for at opnå realisering? Det ville betyde døden!

Baba: Man behøver ikke at aflægge kroppen og sindet. De er ligesom ventilatoren og den elektriske pære, I kan se oven over jer, eller båndoptageren I har med jer. Vi er nødt til at bruge dem. Samtidig kan vi ikke glemme kendsgerningerne omkring den elektriske strøm, som gør dem til værdifulde brugsgenstande. Uden elektriciteten ville de ingenting betyde. Sådan er også kroppen og sindet der, og I kan ikke tilintetgøre dem. Men I må gøre jer klart, at de også ville være livløse og unyttige genstande uden det guddommelige princip, som strømmer igennem enhver krop, ethvert sind og ethvert organ. Bevidstheden om denne Guddommelighed hjælper jer til at overvinde krop-sind egoet og hæve jer over det til Selvet og til Gud-realisering.

Sp: Hvis jeg forstår dig rigtigt, går vejen til oplysning29 gennem at transcendere grænserne for krop og sind, således at Jivatma30, den legemliggjorte ånd, kan forenes med Paramatma31, den Kosmiske Ånd. Sammensmeltningen er Gud-realisering.

29 Oplysning: den bevidsthedstilstand, hvor bevidstheden er i direkte samklang med de kosmiske love, hvor ens tanker naturligt bliver fuldbyrdet uden synderlig anstrengelse, hvor sindet er befriet for lidelse, hvor man handler for at fuldbyrde den kosmiske udvikling og ikke for at opnå personlig tilfredsstillelse, således at ens handlinger ikke længere binder én til reinkarnationskredsløbet.
30 Jivatma: sjælen, mennesket, selvet, jeg-bevidstheden, den individualiserede uvidenhed.
31 Param-atma: den universelle sjæl, Virkeligheden, Skaberen, Det Højeste Selv, den ophøjede Atma, Brahma, Gud, Det Absolutte, hvorfra alt er udgået, i hvilket alt eksisterer, i hvilket alt opgår.

Baba: Du har forstået det rigtigt. Dette er individets funktion såvel som samfundets. Ethvert medlem må sættes i stand til at realisere denne atmiske sandhed, som omfatter og sammenfatter hele verden. Det er ikke kaster, klasser, grupper, familier og samfund, der fører menneskeheden sammen, men den kendsgerning, at hele menneskeheden tilhører den ene og samme Atma, som er Gud. Denne faktor bringer "menneskehed" ind i mennesket igen for at gøre det til et socialt bevidst menneskeligt væsen. Som Shastraerne siger: "Vasudhaika Kutumbakam", hele verden er én familie. Denne enhed, der kommer fra Gud, kan erfares af enhver gennem erkendelsen af overhøjheden af Selvets eller Atmas fællesnævner i hvert enkelt individ.

Atomkrigens terror                                                                                

Sp: Dit mål kan altså sammenfattes til et menneskehedens broderskab, som skal opnås gennem kærlighedens lære?

Baba: Ja, hvad ellers kan frelse verden fra atomkrigens ild? Alting peger hen imod, at rædslen i denne kæmpebrand er på vej; og min mission er at komme branden i forkøbet gennem at genoprette Dharma og den åndelige Lov om én Gud, én religion, ét sprog der omslutter én menneskehed. Jeg prædiker kun én k ærlighedens religion for Alle, som alene kan samle menneskeslægten i et menneskets broderskab under Guds faderskab. Jeg kender kun ét hjertets sprog hinsides sindet eller intellektet, som binder menneske til menneske og menneskeheden til Gud, og som derigennem skaber gensidig forståelse, samarbejde og et fælles liv i fred og harmoni. På dette fundament ønsker jeg at bygge en menneskehed uden nogen religiøse, kastemæssige eller andre skranker i et Universelt Kærlighedens Rige, som kunne sætte mine tilhængere i stand til at føle hele verden som deres familie.

Sp: Vel talt, Baba - men ville denne Dharma med dens orientering mod hinduismen ikke komme i konflikt med de etablerede religioner?

Baba: Nej, slet ikke, fordi mit mål er oprettelsen af Sanathana32 Dharma, som tror på én Gud, således som erklæret af grundlæggerne af alle religioner. Ingen er derfor nødt til at opgive sin religion eller guddom, men kan gennem dem tilbede den ene Gud i alt.

32 Sanathana: uden begyndelse. Sanathana Dharma: den urgamle visdom, den evige vej, den moralkodeks som altid har eksisteret, og som mennesket har i sig inderst inde.

Jeg er ikke kommet for at bringe forvirring eller ødelægge, men for at bekræfte og retfærdiggøre enhver i sin egen tro.

Den dharmiske vej til fred                                                                  

Sp: Men hvorledes vil det forhindre et atomart ragnarok?

Baba: Gennem at fjerne alle årsager, kilder, barrierer og provokationer på grund af klasse, kaste, tro, farve og race og erstatte det eksisterende had og vold med kærlighed og ikke-vold. Jeg er kommet for at bringe menneskeheden et evangelium om fredeligt samarbejde til at erstatte den nuværende optrapning af den fælles udslettelse.

Mange tak, Swamiji, jeg er dig så meget desto mere taknemmelig, som jeg virkelig ikke ventede, at du ville besvare hele min lange liste af spørgsmål.

Kilde: "The heart of Sai" af R. Lowenberg